Ogólne warunki dostaw

Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki Handlowe sprzedaży usług oferowanych przez firmę Stalmal - Malarnia proszkowa, znajdującej się pod adresem, 72-005 Ostoja, NIP: 8512897374, (zwane dalej OWD) i definicje stosowane w OWD,

1. Definicje:

a)  Wykonawca - Stalmal Malarnia proszkowa, 72-005 Ostoja, ok. Szczecina
b)  Zamawiający - każda osoba prawna, osoba fizyczna, a także  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nie będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, która skierowała do Wykonawcy zapytanie handlowe lub zamówienie dotyczące usług znajdujących się w ofercie Wykonawcy.
c)  Zapytanie handlowe - każdy rodzaj oświadczenia zmierzającego do uzyskania przez Zamawiającego informacji na temat możliwości i warunków wykonania usługi.
d)  Informacja ofertowa - informacja określająca warunki przyszłego zamówienia, lecz nie stanowiąca oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tzn. wymagająca ostatecznego przeglądu ze strony Wykonawcy i potwierdzenia wszystkich warunków (w odniesieniu do konkretnego rodzaju i ilości usług, ceny, terminów dostawy i innych warunków).
e)  Zamówienie / Umowa - oświadczenie złożone przez Zamawiającego skierowane do Wykonawcy złożone w formie pisemnej lub w formie e-mail.
f)  Zabezpieczenie antykorozyjne - usługa malowania proszkowego określona w Warunkach Technicznych Odbioru Powłok Malarskich (zwanych dalej WTO).
g)  Usługi - usługi świadczone przez Wykonawcę, w tym w szczególności piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne.
h)  Materiały - elementy przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy do wykonania Usług zgodnie z Umową.
i)  Strony - Zamawiający oraz Wykonawca.

2. Niniejsze OWD są integralną częścią wszelkich Umów dotyczących świadczenia Usług zawieranych przez Wykonawcę oraz podstawą prawną wykonania Usług na rzecz Zamawiającego, chyba że Strony na piśmie postanowiły inaczej. Odmienne warunki Umowy proponowane przez Zamawiającego obowiązują tylko wówczas, gdy zostały zaakceptowane przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny i na piśmie. Dotyczy to w szczególności dodatkowych zastrzeżeń umownych dokonywanych telefonicznie lub w inny sposób, a także uzgodnień bezpośrednio dokonywanych z pracownikami Wykonawcy. W szczególności Strony zgodnie ustalają, że nie obowiązują w relacjach pomiędzy nimi żadne ogólne warunki wydane lub ogłoszone przez Zamawiającego i w szczególności ich postanowienia nie będą miały zastosowania do Usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.

§2

1. Wszelkie Umowy/Zamówienia realizowane będą po dokonaniu pisemnego potwierdzenia ich treści przez Wykonawcę i na zasadach wskazanych w potwierdzonym Zamówieniu.
2. Oferty kierowane przez Wykonawcę do nieokreślonego bliżej kręgu odbiorców stanowią jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji i nie są dla niego wiążące i w każdej chwili mogą być przez Wykonawcę cofnięte lub zmienione.

§3

Dane techniczne zawarte w katalogach reklamowych Wykonawcy nie stanowią wiążącej oferty i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Wykonawca zastrzega sobie prawo do ich zmiany w każdym czasie.

Obowiązki Zamawiającego

§4

1. Materiały dostarczone przez Zamawiającego do malowania proszkowego, i/lub piaskowania muszą być w pełni zdatne do wykonania Usługi, w tym w szczególności muszą być zgodne ze wszelkimi mającymi do nich zastosowanie normami, nie mogą stanowić wyrobów niebezpiecznych, z którymi kontakt może powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia, jak również muszą spełniać wymagania zawarte w WTO malarnia. Wykonawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Zamawiającego za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usług, w zakresie, w jakim jest to skutkiem niezgodności Materiałów z postanowieniami niniejszego ustępu.
2. Zamawiający zobowiązany jest współdziałać z Wykonawcą przy realizacji Usługi, w tym w szczególności udzielać mu niezbędnych informacji i przekazywać dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania Usługi.

§5

W przypadku zlecenia Usługi w postaci Zabezpieczenia antykorozyjnego Materiałów powłoką malarską, Zamawiający zobowiązany jest uzgodnić z Wykonawcą: rodzaj, grubość i kolorystykę powłok malarskich oraz podać rozwinięcie powierzchni przeznaczonych do Zabezpieczenia antykorozyjnego.

Terminy wykonania Usługi i dostawy Produktów

§6

1. Termin wykonania usługi piaskowania lub malowania proszkowego określany jest każdorazowo w potwierdzeniu Zamówienia.
2. Wszystkie terminy, realizacji Usług, ulegają przedłużeniu w przypadku gdy Zamawiający opóźnia się w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających z Umowy lub OWD, w tym w szczególności w przypadku gdy opóźnia się w zapłacie jakichkolwiek należności w stosunku do Wykonawcy. Przedłużenie terminu następuje o czas opóźnienia Zamawiającego i nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§7

Termin, wykonania Usługi, uważa się za dotrzymany jeżeli w tym terminie Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie, e-mailem lub telefonicznie o wykonaniu Usługi.

§8

1. Jeżeli terminowe wykonanie Usługi nie jest możliwe z powodu siły wyższej lub jakiejkolwiek innej przyczyny, której nie można było przewidzieć ani uniknąć pomimo zachowania należytej staranności, Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym fakcie i podania nowego terminu odbioru Materiałów, bez żadnych konsekwencji. Nie stanowi to niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki opóźnień Zamawiającego w realizacji obowiązków wynikających z OWD lub Umowy.
3. Wszelka odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, ograniczona jest do wysokości ceny netto za tę Usługę. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Wykonawcę z winy umyślnej stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu.

Ceny i warunki płatności za świadczone usługi

§9

Wynagrodzenie, za Usługi świadczone przez Wykonawcę, wyrażane jest wyłącz nie w walucie polskiej (złotych polskich).

§10

1. Wycena usługi malowania proszkowego polega na wyliczeniu pola powierzchni malowanej. Pole powierzchni malowanej liczone jest z rozwinięcia powierzchni elementów składowych konstrukcji (pręty, profile, rury, blachy), lub obrysu całej konstrukcji. W przypadku malowania elementów drobnych o skomplikowanym kształcie (zdobienia i wstawki) pole powierzchni liczone jest na podstawie obrysu tych elementów.
2. Za dodatkowym wynagrodzeniem Wykonawca może podjąć się opakowania specjalnego oraz transportu, na wskazany przez Zamawiającego adres.
3. Cena za Usługi jest ceną umowną i jest określana na podstawie informacji otrzymanych od Zamawiającego. Cena ta może zostać zmieniona w przypadku dostarczenia przez Zamawiającego Materiałów w stanie niezgodnym z ustaleniami Stron lub z warunkami określonymi w WTO malarnia.
4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do korekty uzgodnionej ceny w przypadku, gdy rodzaj powierzonych Materiałów, w szczególności ich ilość, ciężar lub materiał, z którego zostały wytworzone, nie są zgodne z danymi zawartymi w zapytaniu ofertowym lub Zamówieniu składanym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do korekty uzgodnionej ceny za Usługę lub Produkty w przypadku, gdy nastąpią zmiany ceny kosztów wpływających na cenę a w szczególności: kosztów materiałów, nośników energii. O powyższym zamiarze Wykonawca poinformuje Zamawiającego przynajmniej na dwa tygodnie przed planowaną zmianą. Brak sprzeciwu Zamawiającego na zmianę ceny w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, uważane jest za jej akceptację.
6. W przypadku dostawy Materiałów nie spełniających wymogów zawartych w §4 ust. 1, Wykonawca może doliczyć opłatę stałą za tzw. trudny rozładunek w wysokości 10% wartości zlecenia netto.
7. Zamawiający nie ma prawa zatrzymania ani prawa złożenia oświadczenia o potrąceniu jakiejkolwiek należności względem Wykonawcy zarówno z tytułu sprzedaży jak i innych stosunków prawnych.

§11

1. Faktury będą wystawione przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§12

1. Termin zapłaty należności powinien nastąpić zgodnie z terminem podanym na fakturze, niezależnie od ewentualnych reklamacji.
2. Za termin zapłaty uważa się termin wpływu środków na konto Wykonawcy.
3. Koszty przelewu bankowego i inne wydatki związane z zapłatą ponosi Zamawiający i nie mogą one pomniejszać należności za usługi wykonane przez Wykonawcę.

§13

1. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Wykonawca ma prawo do naliczania Zamawiającemu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w wysokości określonej stosownymi przepisami prawa.
2. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie za Usługę lub jej jakiejkolwiek części, Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania świadczenia jakichkolwiek Usług na rzecz Zamawiającego, bez jakichkolwiek konsekwencji. Wstrzymanie to nie stanowi niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawcy. Wstrzymanie świadczenia Usług nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za Usługi już wykonane. Materiały znajdujące się w posiadaniu Wykonawcy zostaną wydane Zamawiającemu dopiero po uregulowaniu przez niego wszelkich zaległości płatniczych wobec Wykonawcy.

Prawa zabezpieczające

§14


1. Na Materiałach przekazanych malowania proszkowego lub piaskowania ustanawia się prawo zastawu zabezpieczające wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, powstałe w wyniku ich współpracy gospodarczej.
2. Wykonawcy przysługuje również prawo zatrzymania Materiałów przekazanych mu do malowania proszkowego lub piaskowania przez Zamawiającego, aż do chwili zaspokojenia wszelkich roszczeń przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.

Odbiór Materiałów lub Produktów

§15

1. Po otrzymaniu informacji, o wykonaniu Usługi, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie (tj. nie później niż 3 dni robocze) dokonać odbioru Materiałów.
2. Transport Materiałów pomalowanych lub wypiaskowanych powinien odbywać się samochodami krytymi (z plandeką) w celu zabezpieczenia konstrukcji przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych (wilgoć, błoto, sól).
3. Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu informacji o zrealizowaniu Usługi lub jeżeli nie uzgodni terminu odbioru, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego netto za zrealizowaną Usługę, za każdy dzień opóźnienia w odbiorze naliczaną od dnia trzeciego po otrzymaniu informacji o zrealizowaniu Usługi lub od dnia oznaczonego w Umowie. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje szkody poniesionej przez Wykonawcę, Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania w wysokości przenoszącej zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Materiałów spowodowane okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy w tym siłą wyższą, a w szczególności: pożarem, uderzeniem pioruna, powodzią, zalaniem itp. W związku z tym, od woli Zamawiającego zależy ubezpieczenie się od takiego ryzyka.
5. W przypadku powierzania do Zabezpieczenia antykorozyjnego przedmiotów o szczególnej wartości zabytkowej, pamiątkowej, itp. Zamawiający jest zobowiązany określić wartość tych przedmiotów w Zamówieniu. Przy braku takiej informacji Wykonawca ponosi odpowiedzialność do wartości rynkowej materiału, z którego przedmiot jest wykonany.

Reklamacje

§16

1. Zamawiający jest zobowiązany do zbadania Materiałów pod względem jakościowym i ilościowym podczas odbioru od Wykonawcy. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Materiałów stanowi równocześnie potwierdzenie ich odbioru od Wykonawcy w ilości i jakości wskazanej w Zamówieniu/Umowie.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną usługę malowania proszkowego. Okres trwania gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia odbioru Materiałów przez Zamawiającego. Szczegółowe warunki gwarancji Materiałów w zakresie powłok cynkowych i malarskich wskazane są w załączniku nr 1 do niniejszych OWD.
3. Wady jakościowe, które ujawniły się po dokonaniu odbioru Materiałów Zamawiający zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia.
4. Wady ilościowe Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy w formie pisemnej przy odbiorze Materiałów.
5. W przypadku wystąpienia wad jakościowych, dotyczących Materiałów w okresie gwarancji określonej w § 16 ust. 2 niniejszych OWD, Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia (prawidłowego wykonania) Usługi w terminie 30 dni roboczych od dnia poinformowania go o wadach i dostarczenia Materiałów, odnośnie których Usługa została wykonana w sposób nieprawidłowy. Wykonawca zastrzega sobie prawo przedłużenia powyższego terminu w przypadku gdy jest to uzasadnione warunkami technicznymi lub innymi okolicznościami istotnymi dla zapewnienia prawidłowej naprawy.
7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Wykonawca zawiadomi o tym Zamawiającego w formie pisemnej lub e-mailem z podaniem uzasadnienia oraz udostępni do odbioru dostarczone mu Materiały.
8. Koszty uzasadnionej i uwzględnionej reklamacji, w tym koszt dostarczenia zareklamowanych Materiałów oraz ich zwrotu pokrywa Wykonawca. Koszty nieuzasadnionej reklamacji, w tym koszty dostarczenia i zwrotu Materiałów, ponosi Zamawiający.
9. Strony zgodnie oświadczają, iż wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Usług.
10. Gwarancja nie obejmuje wad wywołanych pośrednio lub bezpośrednio przez nieprawidłowe postępowanie z Materiałem, w tym w szczególności nieprawidłowe: używanie, transport czy przechowywanie Materiałów po wykonaniu Usługi.
11. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia Materiałów po wykonaniu Usługi, a także utraty właściwości spowodowanej upływem czasu.
12. W każdym wypadku odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad ograniczona jest do wartości ceny netto zapłaconej za Usługę, która jest obarczona wadą.
13. Nadto gwarancja nie obejmuje i Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady lub usterki:

a)  wynikłe z nienależytego składowania, przechowywania, konserwowania lub obchodzenia się z Materiałami
b)  powstałe w toku prac montażowych lub innych robót dotyczących Materiałów;
c)  powstałe w wyniku eksploatacji obiektu, w ramach którego Materiały są zamontowane (w szczególności kolizji i wypadków samochodowych)
d)  spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi.

§17

Zmiany konstrukcyjne Materiałów dokonane po wykonaniu Usługi powodują utratę praw wynikających z gwarancji. W przypadku wykorzystania Materiałów bądź poddania ich dalszej obróbce gwarancja wygasa, a Zamawiający traci prawo do reklamowania towaru.

§18

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powierzchni Materiałów spowodowanych nadmiernie długim ich składowaniem przez Wykonawcę.

§19

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jak i również z tytułu nienależytego wykonania Usługi, jeżeli usterki powłok zostały spowodowane wadą zastosowanych Materiałów, z którego została wykonana konstrukcja.

Postanowienia końcowe

§22

1. Stosunki prawne z Zamawiającym reguluje wyłącznie prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy /Zamówienia będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby Wykonawcy.
2. Zmiany postanowień zawartych w niniejszych OWD dokonują Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§23

W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, jak i innych sprawach nieuregulowanych postanowieniami OWD lub Umowy/Zamówienia, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§24

1. Zamawiający, składając Zamówienie/ zawierając Umowę, akceptuje OWD które są integralną częścią Zamówienia/Umowy i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wykonawcę w celu wykonania Zamówienia.
2. Zamawiającemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 wraz z ewentualnymi zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe. Pruszcz Gdański, dnia 01.10.2017 roku.

Firma Stalmal oferuje profesjonalne malowanie proszkowe
i obróbkę ścierną metali na wysokim poziomie

Copyright © 2019   www.stalmal.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.